مدیر آموزشگاه
 
جناب آقای منصور زارع
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی