کادر اداری و اجرایی
 
مسئول پایه اول و دوم:
سرکار خانم لیلا جمالی
مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی
 
مسئول پایه دوم و سوم:
سرکار خانم فهیمه میرجلیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 
مسئول پایه چهارم و پنجم:
جناب آقای محمدرضا دهقانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی
 
مسئول پایه پنجم و ششم:
جناب آقای حمید یزدانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدائی
 
مسئول امور عمومی:
جناب آقای مهدی ابدی
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی
 
مسئول فناوری دوره اول:
سرکار خانم مرضیه میرجلیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی
 
مسئول فناوری دوره دوم:
 
جناب آقای شاهین جبین پور
مدرک تحصیلی: کاردانی کامپیوتر
 
 
معاون پرورشی:
جناب آقای هادی رضائی
مدرک تحصیلی: کارشناسی روابط عمومی
 
معاون پرورشی :
جناب آقای احمد کشاورز
مدرک تحصیلی: کارشناسی حوزوی
 
متصدی خدمات عمومی:
جناب آقای کاظم مورکیان
مدرک تحصیلی: سیکل
 
جناب آقای علیرضا مورکیان
مدرک تحصیلی: سیکل
 
سرکار خانم سمیه شیبانی
مدرک تحصیلی: کاردانی حسابداری
 
سرکار خانم راحله فخر آبادی
مدرک تحصیلی: دیپلم